Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o zamiarze połączenia instytucji kultury

Utworzono dnia 24.09.2020

UCHWAŁA NR BRM.0007.44.2020

Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust.1 i 2, art. 18 ust.1 i 3 oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz na podstawie art. 10, art. 13 ust. 1 i 2, ust. 4, ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:

 

§ 1.  1 W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Orneta zmierzających do zaspokojenia potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, z dniem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, zamierza się dokonać połączenia instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie.

2.  W wyniku połączenia instytucji o których mowa w ust. 1, utworzona zostanie samorządowa instytucja kultury pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie.

3.  Uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Połączenie instytucji kultury, o których mowa w §1 nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie.

§ 3.  Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ornecie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ornecie oraz w siedzibach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie.

§ 4.  Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

1)  Krajowej Radzie Bibliotecznej

2)  Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie

§ 5.  Zobowiązuje się Burmistrza Ornety, po zasięgnięciu opinii, o których mowa w § 4, do wystąpienia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Uzar

 

Załącznik

do Uchwały Nr BRM.0007.44.2020

Rady Miejskiej w Ornecie

z dnia 26.08.2020 r.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U z 2018r. poz. 1983,1608) organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w skład której wchodzą załogi i mienie należące do podlegających połączeniu instytucji. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U z 2018r., poz. 574,1669) o bibliotekach organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu lub podziale biblioteki podać do publicznej wiadomości informacje o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Połączenie nie może spowodować uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Połączenie wymaga, zgodnie z art.13 ust. 8 ww. ustawy zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. W celu efektywnego wykonywania zadań gminy Orneta w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w sferze kultury, a także upraszczanie struktur zarzadzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz upowszechniania czytelnictwa przy racjonalizacji kosztów na tę działalność Rada Miejska w Ornecie zamierza połączyć samorządowe instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Ornecie i Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie. Połączenie dwóch samorządowych instytucji kultury: biblioteki i domu kultury umożliwi zaplanowanie pracy rocznej w jednej, prężnej instytucji kultury w oparciu o cele z jednostek. Zapewni ona mieszkańcom profesjonalną obsługę czytelnictwa i bibliotekarstwa, a także zaspokoi potrzeby kulturalne. Zadania biblioteki jak gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów Warmii i gminy Orneta, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacja książki i czytelnictwa oraz współpraca z innymi instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami w celu zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców, będzie nadal prowadzona. Prowadzenie działalności kulturalnej, edukacja, wychowanie, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rękodzieła, rozwijanie aktywności społeczno – kulturalnej mieszkańców, integrowanie społeczności lokalnej, współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych, narodowych i etnicznych wartości kulturowych, promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących społeczność, liderów, amatorów i organizacje pozarządowe, doskonalenie metod i form pracy z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego, promowanie i realizowanie różnorodnych form edukacji społecznej, aktywne prowadzenie współpracy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, upowszechnianie, ochrona i promocja lokalnego dorobku artystycznego oraz dziedzictwa kulturowego oraz promocja zasobów kulturalnych i historycznych miasta i gminy Orneta będzie w dalszym ciągu rozwijana na wysokim poziomie. Stworzenie jednej instytucji spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych, zarządzania, połączenia zadań finansowo – księgowych i spowoduje skutki: 1. Prawne: - jedna jednostka kultury działająca w oparciu o nowy statut, w którym znajdą się cele obu instytucji niesie za sobą konieczność zmiany statutu - sporządzanie dokumentów sprawozdawczych dla jednej instytucji 2. Finansowe: - sporządzanie jednego budżetu - niższe koszty funkcjonowania (jedna strona internetowa, niższe koszty operacyjne, zamówienia materiałów, napraw itp.) - możliwość pozyskiwania środków w ramach jednej instytucji, możliwość łączenia zakresu zadań -obniżenie kosztów administracyjnych (jedna obsługa finansowo-księgowa) 3. Organizacyjne: - uproszczenie struktur zarządzania -łatwiejsze zarządzanie instytucją – realizacja wspólnych celów i zadań przez pracowników z obu instytucji - skuteczniejszy nadzór nad jedną instytucją - możliwość planowania pracy rocznej dla jednej instytucji w oparciu o kadry i zasoby obu placówek - wspólny kierunek działania 4. Skutki kadrowe: - pracownicy obu instytucji staną się pracownikami jednej, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie ich pracy przy realizacji zdań, lepszy podział obowiązków, wzajemne uzupełnianie się pracowników, możliwość rozszerzenia zakresów obowiązków, zwiększenie kompetencji i umiejętności, szkolenia. (zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1997r. o bibliotekach pracownicy zatrudniani na stanowiskach bibliotekarskich muszą spełniać wymogi obowiązujące pracowników zatrudnionych w bibliotece). Połączenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie w jedną instytucje kultury Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie nie spowoduje uszczerbku w ich działalności. Zachowane zostaną wszystkie wymagania organizacyjne określone w ustawie o bibliotekach i w powiązaniu z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Siedziby biblioteki i domu kultury mieszczą się w odrębnych budynkach przez co zostanie zachowany rytm i specyfika pracy oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie gminy. Połączenie obu instytucji spowoduje powstanie jednego, prężnego ośrodka kultury, co wpłynie na racjonalizację wydatków ponoszonych na szeroko rozumiana działalność kulturalną oraz profesjonalną obsługę czytelnictwa i bibliotekarstwa. Przyczyni się to do dotarcia do szerszego kręgu odbiorców oraz będzie miało znaczący wpływ na poziom usług i imprez organizowanych na terenie miasta i gminy Orneta.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny